Algemene Voorwaarden

LauLaman Webs, LauLaman Studios zijn handelsnamen van LauLaman Apps, LauLaman Webs verder te noemen LauLaman Apps,
LauLaman Studios verder te noemen LauLaman Apps,
LauLaman Apps hanteert uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Definities

 1. LauLaman Apps: de besloten vennootschap LauLaman Apps, gevestigd aan de Italiëstraat 34, 1363 CE te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64482243
 2. Klant: natuurlijke of rechtspersoon die met LauLaman Apps een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie LauLaman Apps daartoe een offerte heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Dienst: de specifieke dienst die LauLaman Apps met Klant overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel de offerte.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen LauLaman Apps en Klant krachtens welke LauLaman Apps de Dienst zal uitvoeren.

2. Beëindiging van de overeenkomst

 1. LauLaman Apps zal een offerte opstellen waarin wordt vermeld welke diensten zij aanbiedt te leveren, wat daarbij inbegrepen is, wat daarbij niet inbegrepen is en welke bedragen de klant daarvoor verschuldigd is.
 2. Offertes zijn vrijblijvend voor de klant. Offertes zijn dertig (30) dagen geldig. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele (reis)kosten.
 3. De klant kan de offerte accepteren door deze via e-mail, of op papier te accorderen. Acceptatie is alleen mogelijk van de gehele offerte. Bij een combinatie van werkzaamheden kan de klant geen akkoord geven op slechts een deel, tenzij in de offerte expliciet staat van wel.
 4. Als de klant na akkoord de offerte wil wijzigen, of er vanwege andere omstandigheden meer- of minder werk wenselijk is, wordt in overleg de offerte aangepast. Voor meerwerk wordt alleen een meerprijs verlangd als dat vooraf is gemeld of als de kosten de klant bekend hadden moeten zijn.

3. Uitvoering en kwaliteit

 1. Na akkoord zal LauLaman Apps zo spoedig mogelijk de overeengekomen diensten leveren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Klant. LauLaman Apps spant zich in alle toegezegde deadlines te halen doch is hierbij in sterke mate afhankelijk van de Klant. Een deadline kan enkel als fataal worden aangemerkt indien dit expliciet is vermeld op de offerte.
 2. LauLaman Apps zal bij de levering zorgvuldig en vakkundig te werk gaan maar garandeert alleen specifieke resultaten indien dit expliciet in de offerte is vermeld. LauLaman Apps mag derden inschakelen die specifieke diensten voor haar verrichten. Uiteraard blijft LauLaman Apps zelf aansprakelijk voor de kwaliteit van het werk van deze derden.
 3. Op verzoek van LauLaman Apps dient de klant alle medewerking te leveren die redelijkerwijs nodig is om de diensten te leveren. Zo kan het nodig zijn dat de klant LauLaman Apps wachtwoorden, feedback of nadere specificaties verschaft. Eventuele deadlines worden opgeschort totdat dit is gebeurd.
 4. LauLaman Apps mag de uitvoering van de overeenkomst opschorten als de klant een verplichting uit deze voorwaarden niet nakomt. Zij moet de klant hier vooraf voor waarschuwen, tenzij het gezien de aard van de niet-nakoming niet zinvol is om dit te doen.

4. Ontwikkeling van werken

 1. LauLaman Apps zal de overeengekomen werken zoals software, websites, designs, teksten of huisstijlen tot stand brengen of aanpassen conform de offerte of nadere schriftelijke uitwerking of toevoeging daarvan.
 2. De klant garandeert dat de aangeleverde (bron)materialen gebruikt mogen worden door LauLaman Apps voor de overeengekomen werkzaamheden.
 3. LauLaman Apps mag bij deze werkzaamheden materialen van derden gebruiken, zoals open source software of stockfoto's. Indien het gebruik hiervan voorwaarden voor de klant impliceert, zal LauLaman Apps de klant hieromtrent informeren. De eventuele aankoopprijs van deze materialen wordt altijd doorbelast tenzij expliciet in de offerte staat van niet.
 4. Wanneer een werk naar het oordeel van LauLaman Apps geschikt is voor het beoogde gebruik, zal LauLaman Apps het voor de klant opleveren zodat de klant het kan testen en goed- of afkeuren. LauLaman Apps zal de klant daarbij een redelijke termijn van vijf (5) werkdagen gunnen waarna het werk als zijnde goedgekeurd wordt bestempeld.
 5. Als de klant het werk afkeurt (op basis van afwijkingen van de specificaties uit de offerte), zal LauLaman Apps zo snel mogelijk de fouten herstellen of een alternatieve oplossing zoeken, waarna de klant het werk opnieuw opgeleverd krijgt. Indien de klant ook na een redelijk aantal herstelpogingen het werk blijft afkeuren, wordt in goed overleg een oplossing gevonden om tot een acceptabel werk te komen.
 6. Na aanvaarding wordt het werk gepubliceerd. Herstel van eventuele daarna optredende fouten (afwijkingen van de specificaties) worden op basis van uurtarief doorbelast.

5. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door LauLaman Apps ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten uitsluitend bij LauLaman Apps of haar toeleveranciers, tenzij in de offerte is vermeld dat deze worden overgedragen.
 2. LauLaman Apps garandeert dat zij de volledige auteursrechten bezit op de gebruikte werken en vrijwaart de klant van aansprakelijkheid naar derden toe over deze werken. Dit geldt niet voor door de klant zelfstandig aangeleverde (bron)materialen.
 3. De klant mag de werken gebruiken voor alle doelen die in de offerte zijn omschreven of daar logischerwijs uit voortvloeien.
 4. Na betaling van het bedrag dat staat voor de opdracht ontvangt de klant de gebruikersrechten om de desbetreffende werken te gebruiken. Zolang de factuur niet is voldaan zijn deze rechten nog niet overgedragen en zal er overleg plaatsvinden tussen LauLaman Apps en klant.
 5. De bronmaterialen van deze werken blijven bij LauLaman Apps tenzij anders overeengekomen. Als de auteursrechten op werken naar de klant overgaan, worden bronbestanden en/of broncode na overgang (en betaling van de relevante facturen) aan de klant aangeleverd in een elektronisch formaat. Voor overdracht intellectueel eigendom wordt een redelijke afkoopsom gerekend.

6. Diensten

 1. LauLaman Apps is gerechtigd diensten buiten werking te stellen voor onderhoud. Onderhoud wordt zoveel mogelijk gepland op momenten dat de dienst of website relatief weinig wordt gebruikt. LauLaman Apps informeert de klant vooraf over het voorgenomen onderhoud. Van niet gepland noodonderhoud of storingen zal LauLaman Apps de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 2. LauLaman Apps levert een redelijk niveau van ondersteuning bij gebruik van het CMS en andere door haar geleverde diensten, inclusief het op verzoek van de klant veranderen van instellingen. Werkzaamheden die LauLaman Apps verricht die buiten de kaders van de overeenkomst vallen worden gefactureerd tegen het gebruikelijke uurtarief van LauLaman Apps. LauLaman Apps meldt dit vooraf. Geen melding is nodig bij werk dat noodzakelijk is voor herstel van door de klant veroorzaakte fouten.
 3. LauLaman Apps zal zich inspannen om de door haar gebruikte systemen en software up- to-date te houden, maar is hierbij tevens afhankelijk van haar leveranciers. LauLaman Apps is niet verplicht alle updates van leveranciers meteen te installeren, doch zal de beveiliging van haar software up-to-date houden.

7. Prijzen en betaling

 1. LauLaman Apps factureert de klant jaarlijks (tenzij anders afgesproken) voor alle verschuldigde bedragen.
 2. Bedragen voor het ontwikkelen van werken zijn verschuldigd conform de offerte, waarbij als uitgangspunt geldt dat vooraf een aanbetaling van 40% is verschuldigd en na aanvaarding het restbedrag op basis van daadwerkelijk gemaakte uren of het overeengekomen vaste bedrag.
 3. LauLaman Apps behoudt zich het recht voor de prijzen eens per kalenderjaar aan te passen. Zij zal dit minimaal twee maanden van tevoren aan de klant melden. Als de aanpassing meer is dan een inflatiecorrectie of één-op-één doorbelasting van prijzen van leveranciers van LauLaman Apps, heeft de klant het recht de overeenkomst te annuleren, mits de klant dit meldt voordat de twee maanden zijn verstreken.
 4. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur. Indien de klant de vordering niet tijdig voldoet zal LauLaman Apps, na een aanmaning, haar vordering ter incasso uit handen geven. Bijkomende wettelijke rente en redelijke incassokosten zullen overeenkomstig de WIK (Wet Incasso Kosten) worden verhaald op de klant.
 5. Indien de klant meent dat een factuur niet klopt, moet de klant dit binnen de betalingstermijn melden. De betaling van de factuur wordt dan opgeschort voor het betwiste deel, doch laat het onbetwiste deel onverlet. Blijkt na onderzoek van LauLaman Apps dat de factuur wél klopt, dan moet de klant binnen 7 dagen het betwiste deel betalen.

8. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. LauLaman Apps zal geen kennis nemen van gegevens die de klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van LauLaman Apps, tenzij de klant hiervoor toestemming heeft gegeven, de kennisneming noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst (zoals het herstel van fouten of problemen bij een dienst) of LauLaman Apps daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of bevoegd gegeven bevel door de autoriteiten. LauLaman Apps zal zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. De verplichtingen uit dit artikel blijven na beëindiging van de overeenkomst bestaan voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

9. Aansprakelijkheid

 1. LauLaman Apps is beperkt aansprakelijk en wel uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de waarde van de prestatie waarbij zij tekort schoot.
 2. Iedere aansprakelijkheid van LauLaman Apps voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer moet worden begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 3. De aansprakelijkheid van LauLaman Apps is beperkt tot de som van de door de klant betaalde facturen in de drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade zich voordeed. Deze beperking geldt niet bij opzet en grove nalatigheid van LauLaman Apps.
 4. Voordat de klant LauLaman Apps aansprakelijk kan stellen, moet de klant LauLaman Apps schriftelijk op de hoogte stellen van de schade en haar een laatste kans geven de schade te herstellen of de oorzaak weg te nemen. Indien de schade daarna blijft bestaan kan de klant tot aansprakelijkheidsstelling overgaan.
 5. In geval van overmacht zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht vallen alle situaties waardoor het LauLaman Apps feitelijk onmogelijk is om de betreffende dienst te leveren en LauLaman Apps niet bij machte is deze situatie op te heffen.

10. Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de periode nodig voor het ontwikkelen van de in artikel 3 bedoelde werken. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk met instemming van beide partijen.
 2. Na aanvaarding van de werken wordt de overeenkomst (tenzij anders afgesproken) omgezet in een overeenkomst voor één jaar. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een jaar tenzij de klant of LauLaman Apps, met inachtneming van de opzegtermijn van één maand, tijdig opzegt. Voor consumenten geldt, overeenkomst de Wet van Dam, dat na ommekomst van een jaar de overeenkomst telkens met een maand wordt verlengd.
 3. Opzegging mag de klant schriftelijk of per e-mail doorgeven aan LauLaman Apps. De opzegging heeft pas werking indien deze door LauLaman Apps is bevestigd.
 4. Na beëindiging van de overeenkomst mag LauLaman Apps alle gegevens wissen die de klant op haar systemen heeft opgeslagen. Als de klant vóór de datum van beëindiging verzoekt om een kopie hiervan, zal LauLaman Apps deze, tegen een vergoeding, aan de klant beschikbaar stellen via FTP of vergelijkbaar medium.

11. Wijzigingen in overeenkomst

 1. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts worden gewijzigd met wederzijdse toestemming.
 2. LauLaman Apps is gerechtigd deze algemene voorwaarden een keer per kalenderjaar aan te passen en/of uit te breiden. Zij dient de klant hierover minstens twee (2) maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen te informeren. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak nimmer opzij zetten.
 3. Indien de klant binnen de periode als genoemd in het tweede lid bezwaar maakt, zal LauLaman Apps overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen al dan niet wenst in te trekken. Indien LauLaman Apps niet aan de bezwaren tegemoet wenst te komen verkrijgt de klant het recht de overeenkomst op te zeggen per datum dat de nieuwe voorwaarden effect zullen krijgen. Dit recht bestaat tot en met zeven (7) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden.
 4. LauLaman Apps mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan de klant geen bezwaar maken.

12. Gegevens verwerking

 1. Bij het aanvaarden van de Algemene voorwaarde stemt de klant ook in met de Verwerkersovereenkomst.

13. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse kantonrechter voor het arrondissement waarin LauLaman Apps gevestigd is.
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.